Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych PFSZN

Lobbyist

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych jest dobrowolnym związkiem regionalnych i krajowych stowarzyszeń zarządców nieruchomości. W dniu 31 marca 1998 roku Komitet Założycielski złożył wniosek do sądu o rejestrację Federacji. Jesteśmy organizacją społeczną, działamy na rzecz i w interesie naszych stowarzyszeń. Read more...

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych jest dobrowolnym związkiem regionalnych i krajowych stowarzyszeń zarządców nieruchomości. W dniu 31 marca 1998 roku Komitet Założycielski złożył wniosek do sądu o rejestrację Federacji. Jesteśmy organizacją społeczną, działamy na rzecz i w interesie naszych stowarzyszeń.

Działalność nasza oparta jest na pracy społecznej osób zrzeszonych w stowarzyszeniach.

Głównym celem naszej Federacji jest dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości w zakresie zarządzania i administrowania, jego rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz dbałości o przestrzeganie na tym rynku zasad etyki zawodowej.

Cel ten realizujemy poprzez:

· działania na rzecz rozwoju zarządu nieruchomościami,

· działania na rzecz standaryzacji przepisów w zakresie zarządu nieruchomościami,

· wydawanie publikacji i organizację szkoleń służących upowszechnianiu problematyki zarządu nieruchomościami,

· współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w celu stworzenia warunków rozwoju zarządu nieruchomościami,

· propagowanie nowych technologii w budownictwie poprawiających warunki eksploatacji nieruchomościami,

· organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Federacji doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego,

· współpracę z innymi Federacjami i organizacjami krajowymi w zakresie sprawowania zarządu nieruchomościami,

· udział w pracach organizacji międzynarodowych,

· organizowanie międzynarodowych i krajowych wystaw, targów, seminariów związanych

· z budownictwem, nowoczesnymi systemami organizacji i zarządzania nieruchomościami,

· propagowanie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad jej przestrzeganiem.

Source

Legal status Source
Networking activities Source
Identifier in the register Source
Lobbying activities Source
Registration date Source
Status of registration Source
Main category Source
Subcategory Source
Address Source

Personnel